Thiebaut Claes Advocaten

Dienstenwet

Informatie overeenkomstig de Dienstenwet: Wet van 17 JULI 2013 houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht)
 

1. Het advocatenkantoor en zijn advocaten

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de volgende advocaten:

Mr. Frédéric THIEBAUT en Mr. Anneleen CLAES zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de Balie Antwerpen. Het kantoor van Mr. Frédéric THIEBAUT en Mr. Anneleen CLAES is gevestigd te 2800 MECHELEN, Edgard Tinellaan 6c. Mr. Frédéric THIEBAUT en Mr. Anneleen CLAES baten hun kantoor uit onder de vorm van de BV ADVOCATENKANTOOR FREDERIC THIEBAUT, met zetel te 2800 MECHELEN, Edgard Tinelaan 6c, met als BTW en KBO nummer BE0810533186. Mr. Frédéric THIEBAUT en Mr. Anneleen CLAES zijn bereikbaar via telefoon op +3215636670, via mobiel op +32476892629, per fax op +3215636675, alsook via email op frederic@thiebautclaesadvocaten.be en anneleen@thiebautclaesadvocaten.be.

Mr. Anaïs GOOS is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie Antwerpen. Het kantoor van Mr. Anaïs GOOS is gevestigd te 2800 MECHELEN, Edgard Tinellaan 6c. Mr. Anaïs GOOS baat haar kantoor uit In een Commanditaire Vennootschap. Het BTW –en KBO nummer is BE0781/839.103. Mr. Anaïs GOOS is bereikbaar via telefoon op +3215636670, via mobiel op +32478789366, per fax op +3215636675, alsook via email op anais@thiebautclaesadvocaten.be.

 Mr. Leen VAN LOO is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie Antwerpen. Het kantoor van Mr. Leen VAN LOO is gevestigd te 2800 MECHELEN, Edgard Tinellaan 6c. Mr. Leen VAN LOO baat haar kantoor in eigen naam uit. Het BTW –en KBO nummer is BE0751.812.356 Mr. Leen VAN LOO is bereikbaar via telefoon op +3215636670, via mobiel op+32468469098, per fax op +3215636675, alsook via email op leen@thiebautclaesadvocaten.be.

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

Het advocatenkantoor THIEBAUT-CLAES behandelt zaken die zich voornamelijk situeren in volgende materies: straf –en strafprocesrecht, rechten van de mens, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, ruimtelijke ordening en stedebouw, dit in zowel binnen –als buitenland, desgevallend met correspondenten ter plaatse.
 

3. Erelonen

De diensten die voor u worden verricht in uw dossier(s) worden berekend volgens de bepalingen van artikel 446ter§1 van het gerechtelijk wetboek dat stelt: “De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht.”

 Er wordt een heldere werkwijze gehanteerd, waarbij de te betalen vergoeding opgesteld is uit enerzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties en anderzijds de kosten.

 Afhankelijk van de aard van de zaak zal het ereloon berekend worden volgens volgende criteria:

– Volgens een vast uurtarief: alsdan zal het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd vermenigvuldigd worden met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van verschillende factoren waaronder de spoedeisendheid en de aard van het dossier.

– Volgens de waarde van de zaak: alsdan betaalt u een bepaald percentage.

– Volgens de geleverde prestaties: alsdan betaalt u volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.

– Tegen een vast bedrag: enkel ingeval vooraf een totaalbedrag werd overeen gekomen.

Naast het ereloon is tevens een vergoeding verschuldigd voor de kantoorkosten als daar zijn (niet- limitatief): briefwisseling, kopieën, verplaatsing, voorgeschoten gerechts- en uitvoeringskosten, besluiten, …
 

Sinds 1 januari 2014 is er op de prestaties en kosten ook 21% BTW verschuldigd.
 

Er worden regelmatig tussentijdse afrekeningen en provisienota’s overgemaakt zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om prestaties op te schorten wanneer de provisienota’s niet voldaan zijn.
 

De opgestelde facturen zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

– De ereloonnota en provisienota  zijn betaalbaar binnen de 15 dagen, behalve anders aangegeven op de ereloonnota

– Bij niet-tijdige betaling, is er van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom verschuldigd alsmede verwijlintresten gelijklopend aan de intresten voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

– Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost van € 10,00 en per aangetekende aanmaning een aanmaningskost van € 15,00 aangerekend. Bij uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van de aangetekende aanmaning worden alle prestaties opgeschort, onverminderd het recht dat het advocatenkantoor zich voorbehoudt oom de prestaties op te schorten wanneer de provisienota’s niet voldaan zijn.

– Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.
 

In veel gevallen zal u een beroep kunnen doen op een rechtsbijstandsverzekering. Dit betekent dat uw verzekering de kosten van de door u gekozen advocaat betaalt. De aanvraag wordt voor u in orde gebracht. U hoeft alleen de verzekeringsmakelaar / – maatschappij en polisnummer door te geven.

Indien u niet over voldoende inkomsten beschikt, kan gekeken worden of u in aanmerking komt voor tweedelijns juridische bijstand. Het kantoor THIEBAUT-CLAES behoudt zich het recht voor om afhankelijk van de zaak een dossier in tweedelijns juridische bijstand te weigeren.


4. Verzekeringen

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van THIEBAUT-CLAES wordt verzekerd (via de Orde van Vlaamse Balies) voor een bedrag van 2.500.000 € per schadegeval bij Amlin Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.

Voor polis zie link
 

5. Beroepsregels

Als advocaten ingeschreven aan de Balie Antwerpen  is zijn Mr. Frédéric THIEBAUT, Mr. Anneleen, CLAES, mr. Anaïs GOOS en mr. Leen VAN LOO onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die kunnen opgevraagd worden via post op 1000 BRUSSEL, Staatsbladsstraat 8, via telefoon op +3222275470, via fax op +3222275479 en via email op info@advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie Antwerpen, die kunnen opgevraagd worden via post op 2000 ANTWERPEN, Bolivarplaats 20/15, via telefoon op +3232607250, via fax op+3232607271 en via email op info@balieantwerpen.be

6. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Geen van de advocaten van THIEBAUT-CLAES maakt, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

7. Geschillenbeslechting

Ingeval van betwisting van de ereloonstaten van Mr. Frédéric THIEBAUT, Mr. Anneleen CLAES en Mr.naïs GOOS en Leen VAN LOO bestaat de mogelijkheid tot een bemiddelingsprocedure bij de Orde van Advocaten van Balie Antwerpen. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze bemiddelingsregeling op het secretariaat van de Balie Antwerpen, via post op 2000 ANTWERPEN, Bolivarplaats 20/15, via telefoon op +3232607250, via fax op+3232607271, via email op info@balieantwerpen.be, alsook via http://www.balieantwerpen.be/nl/een-advocaat/erelonen/klachten

Indien er klachten zijn over de werking van een advocaat van het kantoor THIEBAUT-CLAES, kunnen deze in de eerste plaats worden overgemaakt aan het kantoor per post te 2800 MECHELEN, Edgard Tinellaan 6c, via telefoon op +3215636670, via mobiel op +32476892629, per fax op +3215636675, alsook via email op frederic@thiebautclaesadvocaten.be , doch bestaat er ook een Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze ombudsdienst op http://oca.ligeca.be, via post te 1000 BRUSSEL, Staatsbladsstraat 8, via telefoon op +3223077220, via fax op+3223077221 of via email op oca@ligeca.be

© 2022 Thiebaut & Claes.