Thiebaut Claes Advocaten

Privacyverklaring

Advocatenkantoor Thiebaut-Claes hecht belang aan uw privacy. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van  essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de  geldende wettelijke bepalingen. 

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van advocatenkantoor Thiebaut-Claes  wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die  verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. 

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te  nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u  dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze  eventuele aanpassingen. 

Verwerkingsverantwoordelijke 
Frédéric Thiebaut treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zoals  weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 
Frédéric Thiebaut 
Frederik de Merodestraat 6 
2800 Mechelen 

015 63 66 70 
info@thiebautclaesadvocaten.be

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij een rechtstreekse of  onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben. Het betreft dus  persoonsgegevens van zowel huidige als potentiële cliënten en/of huidige of potentiële  leveranciers. 

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we  uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u  afstemmen. 

Het doel en de grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

LEVEREN VAN DIENSTEN 
Wij verzamelen persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren en voor  een vlotte verwerking van uw vraag, zoals het maken van een offerte of het voeren van  correspondentie. 

Zo verzamelen wij identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  bankrekening- en BTW-nummer. 

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze  overeenkomst met de klant. 

FINANCIËLE ADMINISTRATIE 
Wij verwerken persoonsgegevens teneinde onze boekhouding en facturatie te kunnen  onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens. 

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van advocatenkantoor  Thiebaut-Claes, met name de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te  bekomen van de door ons geleverde diensten en anderzijds tot de noodzaak voor uitvoering  van de overeenkomst met de klant. 

ONDERHOUD KLANTENRELATIE – DIRECT MARKETING 
Indien u klant bent, gebruiken wij uw contactgegevens om te informeren naar de werking van  onze producten en diensten en het eventueel aanbieden van nieuwe producten of diensten  waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het versturen van dit soort van  mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons  belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe  diensten. 

Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van  nieuwsbrieven of informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen  aanbelangen. Dankzij deze gegevens, kunnen wij u via elektronische weg commerciële  informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen. 

Delen van de gegevens met derden 
Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien nodig om een transactie te  voltooien of een door u gevraagd product te leveren en indien we hier wettelijk verplicht toe zijn. 

Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens  delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële  services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar  gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de  Europese Unie. 

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw  persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die  diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. 

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken. 

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens 

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken. 

HET RECHT OP TOEGANG 
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen aangaande de verwerkte persoonsgegevens  en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die advocatenkantoor  Thiebaut-Claes over u bewaart. 

HET RECHT OP VERBETERING 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten bijwerken of eventueel foutieve  persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen. 

HET RECHT OP VERWIJDERING EN BEPERKING 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U erkent hierbij dat bij een  verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten eventueel niet geleverd  kunnen worden. 

U kan ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

HET RECHT VAN BEZWAAR 
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient  dit verzoek evenwel te motiveren.
 
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor  doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven. 

RECHT VAN ONVERDRAAGBAARHEID 
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een  gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het  recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te laten  overdragen. 

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN 
U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw  persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw  toestemming).

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN 
U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02/274.48.00 
Fax. 02/274.48.35 
commission@privacycommission.be 

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot Frédéric Thiebaut, Frederik de Merodestraat 6, 2800 Mechelen, info@thiebautclaesadvocaten.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. 

In voorkomend geval kan u ook uw account op onze website en mailing lijst raadplegen.
 
Termijn van bewaring van uw gegevens 
Uw gegevens bekomen via het contactformulier van onze website worden opgeslagen zolang de communicatie loopt. 

Uw gegevens bekomen via het inschrijfformulier van de nieuwsbrief worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft. 

Uw gegevens bekomen bij het aankopen van een product/dienst, worden bewaard zolang deze nodig zijn voor onze dienstverlening met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderhoud van  de klantenrelatie.

Algemeen gezien bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij bij het oplossen van  geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid 
Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze  persoonsgegevens te voorkomen.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant/ opdrachtgever meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de  verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant/opdrachtgever  erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant/opdrachtgever zou lijden door het  onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming  hebben verkregen, nooit op advocatenkantoor Thiebaut-Claes of haar advocaten kan verhaald  worden. 

Cookies 
Wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het voor ons mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. 

Links naar andere websites 
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige  inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat  identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.”
 

© 2022 Thiebaut & Claes.